CAMERA DEPUTAȚILOR                                                                 SENAT

                                                                   LEGE

 

pentru asigurarea conditiilor superioare de bunastare a animalelor vii in timpul transportului de lunga durata inafara spatiului comunitar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Capitolul I

Dispoziții generale

Art.1 Prezenta lege reglementează condițiile asigurării asistenței sanitar-veterinare la efectuarea transportului de animale vii către țări terțe Uniunii Europene.

Art.2 Transporturile de animale vii de lungă durată către țări terțe, destinate sacrificării imediate , cresterii sau reproducției, sunt asistate de un medic veterinar și tehnicieni veterinari pe durata întregii călătorii.

Art.3 În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 1. a) Autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor – autoritatea centrală sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, care are atribuții în domeniile de competență ale serviciilor sanitare veterinare, sau orice altă autoritate din domeniul sanitar veterinar căreia i s-au delegat aceste puteri și competențe;
 2. b) Colegiul Medicilor Veterinari – organizație profesională autonomă, neguvernamentală, apolitică, nonprofit cu personalitate juridică care reprezintă interesele și apără drepturile profesionale ale membrilor săi.
 3. c) medic veterinar oficial – medicul veterinar angajat și retribuit de stat din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al institutelor centrale, direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, și al circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor teritoriale.
 4. d) medic veterinar de liberă practică – medicul veterinar care efectuează activități veterinare de liberă practică, în condițiile legii.
 5. e) asociație: organizație apolitică constituită din persoane fizice și persoane juridice care urmăresc desfășurarea unor activități de interes general sau in interesul unor colectivități ori, după caz, in interesul lor personal nepatrimonial.
 6. f) Aviz dat de către ANSVSA: document eliberat cu scopul pentru recunoasterii competențelor asociațiilor de export animale pentru activități de formare/instruire a fermierilor in domeniul sănătații și protecției animalelor in vederea derulării exporturilor de animale vii către țările terțe.
 7. g) jurnal de călătorie – documentul care însoțește animalele de la îmbarcare până la destinație în călătoriile cu durata de peste 8 ore.
 8. h) jurnal veterinar – documentul care însoțește medicul veterinar de la îmbarcare până la destinație și înapoi în călătoriile cu durata de peste 8 ore către țările terțe Uniunii Europene.
 9. i) certificatul de avizare a competențelor – certificat emis de Colegiul Medicilor Veterinari care garantează competențele medicului veterinar de a asista un transport de animale vii.
 10. j) călătorie – întreaga operațiune de transport, de la locul de plecare la locul de destinație, inclusiv descărcarea, cazarea și încărcarea în anumite puncte intermediare ale călătoriei;
 11. k) călătorie de lungă durată – călătorie care depășește 8 ore, începând cu momentul în care este mutat primul animal din lot;

l)„punct de repaus sau transfer” înseamnă orice oprire în cursul călătoriei care nu este locul de destinație, inclusiv un loc în care animalele au fost introduse într-un alt mijloc de transport, fiind sau nu descărcate;

 1. m) durata călătoriei: de la încărcarea primului animal și până la descărcarea ultimului animal în locul de destinație
 2. n) ucidere – orice proces care cauzează moartea animalului în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția animalelor în timpul sacrificării sau uciderii;
 3. o) centre de colectare – locații precum exploatații, centre de colectare și piețe, în care ecvideele domestice sau animalele domestice din speciile bovină, ovină, caprină sau porcină care provin din diverse exploatații sunt grupate în vederea constituirii loturilor;
 4. p) punct de ieșire – un punct de control la frontieră sau orice altă locație desemnată de către un stat membru prin care animalele părăsesc teritoriul vamal al Comunității;
 5. r) loc de destinație – locul în care animalul este descărcat dintr-un mijloc de transport.

 

Capitolul II

Asigurarea asistenţei sanitar-veterinare în transporturile de animale vii

Art. 4 (1) Transportul de animale vii către țări terțe Uniunii Europene, destinate creșterii, sacrificării sau reproducției și care implică o călătorie de lungă durată este asistat de un medic veterinar de liberă practică și de tehnicieni veterinari in transporturi de peste 1000 capete.

(2) Medicii veterinari de liberă practică prevăzuți la alin. (1) dețin un certificat de avizare a competențelor care garantează competențele medicului veterinar de a asista un transport de animale vii.

(3) Modalitatea de avizare a competențelor de formare/instruire a asociațiilor de export animale vii sunt stabilite de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor prin Ordin intern al președintelui.

Art. 5 (1) Colegiul Medicilor Veterinari stabilește și organizează cursuri specializate pentru obținerea certificatului de avizare a competențelor de către medicii veterinari de liberă practică care intenționează să asiste un transport de animale vii.

(2) Certificatul de avizare a competențelor și legitimația care garantează competențele, respectiv baza legală a prezenței medicului veterinar pe transport sunt stabilite și garantate de Colegiul Medicilor Veterinari.

Art. 6 (1) Medicul veterinar care asistă transportul de animale vii către țări terțe Uniunii Europene, destinate creșterii, sacrificării sau reproducției și care implică o călătorie de lungă durată este contractat de operatorul economic care efectuează exportul de animale vii.

 

(2) medicul veterinar poate contracta un număr de tehnicieni veterinari in funcție de numărul animalelor transportate, daca se depasesc 1000 cap/transport.

 

(3) Transporturile de animale vii potrivit alin. (1) sunt asistate de  un medic veterinar și de tehnicieni veterinari.

(4) Operatorul economic asigură și cheltuielile de deplasare (dus-intors) plus o diurnă pentru alimente, inafara taxei negociate cu medicul veterinar și care face obiectul contractului.

Art. 7(1) Transportul de animale vii către țări terțe Uniunii Europene respectă modul de repartizare a spațiului pentru animale în conformitate cu valorile prevăzute la Capitolul VII din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE si 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 și Convenția europeană pentru protecția animalelor în timpul transportului internațional.

(2) In perioadele cu temperaturi intre 26 si 30 grade Celsius pe segmente de ruta sau intreaga ruta pe durata transportului  până la destinație, (pe baza prognozelor oficiale atasate la jurnalul de calatorie),densitatea animalelor va fi redusă cu 10 % sau 15%, in funcție de categoriile de vârstă și producție stabilite de autoritatea competentă, se va asigura o cantitate de apă mai mare precum și ventilație corespunzătoare normelor de bunăstare a animalelor.

In perioadele cu călduri extreme de peste 30 grade Celsius  atât la incărcare cât și pe intreaga durata,  (ca exemplu zona Golfului Persic, cea mai calda regiune din lume, unde vara pe durata zilei sunt temperatori de peste 50 grade Celsius la umbra iar noaptea temperatura nu scade sub 30 de grade Celsius ), transportul animalelor vii pe cale maritimă va  fi suspendat, medicul veterinar oficial având obligația de a nu aviza incărcarea animalelor până in momentul când temperatura revine sub 30 grade Celsius in zonele de risc de pe traseul maritim specificat in jurnal.

Pe baza mediei anuale pentru golful Persic se apreciaza ca intre lunile iunie si septembrie temperatura depaseste media de 35 grade Celsius. Se recomanda ca in acest interval transporturile pe cale maritima de animale vii sa fie suspendate.

Art. 8 Operatorul economic care efectuează exportul de animale vii face dovada prezenței medicului veterinar și a certificatului de avizare a competențelor la control la punctul de ieșire.

Art. 9 După finalizarea transportului, medicului veterinar îi sunt asigurate contractual condițiile necesare întoarcerii acestuia în țară.

 

Capitolul III

Obligațiile medicului veterinar

Art. 10 (1) Medicul veterinar care asistă transportul de animale vii are obligația verificării constante a stării de sănătate a animalelor transportate și asigurării de tratamente veterinare necesare pe toată durata transportului, eutanasierea corectă a animalor irecuperabile și instruirea tehnicienilor veterinari cu cel puțin 48 de ore inaintea incărcării animalelor pentru export – cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE si 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 și Convenția europeană pentru protecția animalelor în timpul transportului internațional.

(2) În plus față de jurnalul de călătorie, prevăzut în anexa 2 din  Regulamentul (CE) nr. 1/2005, medicul veterinar care asistă transportul de animale vii are obligația:

 1. i) asigurarii conditiilor de tratament si de supraveghere a starii de sanatate si a conditiilor de bunastare pe toata perioada transportului, din centrul de colectare, incarcare pe nava si transportul efectiv pana la terminarea descarcarii;
 2. ii) utilizarii echipamentului de comunicare al navei pentru a alerta autoritatile veterinare si exportatorul din tara de origine;

iii)inspectarii animalelor la imbarcare impreuna cu medicul veterinar oficial, refuzul incarcarii animalelor inapte pentru transport conform anexei 3;

iv)completarii  Anexelor 1 si 2 .

3) Anexele 1 si 2 se  intorc in tara exportatoare cu medicul veterinar care a insotit transportul si sunt puse la dispozitia Autorității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și propietarului- un exemplar ramane la medicul veterinar de libera practica pentru atestarea conditiilor de transport, va fi arhivat si prezentat inspectorilor cu ocazia controalelor.

Art. 11 În cazul transporturilor maritime, medicul veterinar este prezent începând cu primul camion cu animale care se deplasează din centrul de colectare până la punctul de încărcare din port si mai departe, pe toate durata transportului, inclusiv descarcare si reimbarcare.

Art. 12 Controalele oficiale la punctele de încărcare si iesire de pe teritoriul comunitar se fac în prezența unui medic veterinar oficial cu respectarea și conform indicațiilor Regulamentului (CE) nr. 1/2005.

 

Capitolul IV

Sancțiuni

Art. 13 (1) Nerespectarea dispozițiilor prezentei legi sesizată de medicul veterinar oficial anulează de drept transportul de animale vii si se pedepsește conform legislației in vigoare, capitol contravenții.

(2) In cazul constatării, la punctul de încărcare si iesire de pe teritoriul comunitar a lipsei  medicului veterinar insotitor al transportului, se procedează la suspendarea incarcarii animalelor pe nava, pana la rezolvare, cu asigurarea conditiilor de bunastare a animalelor pe cheltuiala exportatorului sau intoarcerea acestora in centrul de colectare.

(3) Reînoirea certificatului eliberat de Colegiul medicilor veterinari este posibilă o singură dată și este precedată de o instruire pentru redobândirea calității de medic veterinar insotitor de transport al animalelor vii pe transporturi de lungă durată.

Art. 14 (1) Nerespectarea prevederilor art. 10, 11, 12, 13 duce la sancționarea medicului veterinar cu amendă la 2.000 lei.

(2) A doua abatere a medicului veterinar  se sancționează cu amenda prevăzută la alin. (1) și cu retragerea certificatului de avizare a competențelor medicului veterinar insotitor de animale vii in transporturile de lunga durata.

(3) În cazul retragerii certificatului de avizare a competențelor conform alin. (2), medicul veterinar are posibilitatea reînoirii certificatului de avizare a competențelor la un an de la data suspendării ultimului certificat conform art. 13 alin. (3).

(4) Reînoirea certificatului conform alin. (3) este posibilă o singură dată.

Capitolul V

Dispoziții finale

Art. 15 În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor emite normele de aplicare a prezentei legi și condițiile de recunoaștere a competențelor asociațiilor de export animale vii pentru instruirea/formarea fermierilor in domeniul exportului de animale vii.

Art. 16 În termen de 60 de zile de la data publicării normele de aplicare a prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Colegiul Medicilor Veterinari stabilește procedura de eliberare a certificatului de avizare a competențelor și legitimația pentru medicii veterinari insotitori de animale vii in transporturile de lunga durata  către țări terțe Uniunii Europene.

Art. 17 La data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, alin. (2) al art. 16 din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: “Art. 16 alin. (2) Condițiile privind transportul animalelor se stabilesc prin lege de către Parlament sau prin ordin de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

ANEXA 1:

RAPORT ZILNIC DE TRANSPORT:

 

A se completa de către medicul veterinar care  însoțește transportul; va fi trimis in copie scanată autorităţii ţării exportatoare.

Va include următoarele:

 

Detalii despre navă:

-Numele navei.

-Numărul călătoriei.

-Pozitia globala curenta la momentul scrierii fiecarui raport.

– Portul in care se incarcă, itinerariu, port destinaţie.

 Detalii transport:

-Data curenta.

– Ziua calatoriei (prima zi incepe cu ziua in care primul animal este incarcat).

– ETA la port destinație (se poate schimba din motive mecanice sau de mediu).

– Denumirea vamala a navei (în scopul trasabilității).

– Numele exportatorului.

– Numărul de animale încărcate.

– Portul (porturile) de acostare prevăzut/e.

– Condițiile meteorologice curente  (inclusiv orice condiții meteorologice nefavorabile preconizate sau experimentate și orice strategii de reducere a riscurilor care trebuie aplicate)-

limita zilnică maximă – amoniac, bec umed, citire uscată a becului și a umidității relative.

– Consumul de hrană și apă (medie pe cap incarcat).

– Probleme de sănătate și bunăstare a animalelor prin punte sau dețin în ceea ce privește planul de încărcare. Prin numărul de pix, dacă o zonă sau o linie de animal problematică.

– Date medic veterinar: boli, tratamente,…

– Medii și tip de rata a respiratiei  (normal, gâfâind, respirație deschisă, respirație deschisă la nivelul gurii).

-Testul de căldură  ( ușoară, severă).

– Aspecte mecanice (zero, ventilație, producția de apă / alimentare, propulsie etc.)

– Tipul fecal (normal, diareic, sângeros).

– Condiții de punte (curat, uscat, umed, bogat, necesită curățare, curățat).

-Tara de origine a echipajului, instruiti – da,nu.

– Comentarii generale (orice problemă care ar putea provoca riscuri pentru bunăstarea animalelor, de exemplu  pirații, vremea, relațiile echipajului, defecțiuni mecanice de orice fel (chiar temporare), greve la bord,…

– Semnătura medicului veterinar și a căpitanului (pentru a verifica comentariile și a fi răspunzător în cazul unei situatii  conflictuale viitoare).

 

 

 

ANEXA 2:

RAPORT SFARSIT DE CALATORIE:

Sa contina cel putin:

 • Data sfarsitului calatoriei si perioada calatoriei in zile.
 • Persoane acreditate la bord din partea exportatorului.
 • Port de imbarcare.
 • Fiecare specie incarcata.
 • Port destinatie si animale descarcate (specii).
 • Conditiile climatice in perioada transportului.

Conditii nefavorabile, daca au fost.

 • Masuri luate pentru reducerea riscului de conditii nefavorabile de clima.
 • Probleme de hranire si adapare pe durata transportului.
 • Conditii de sanatate si bunastare, deficiente.
 • Daca echipamentele si medicamentele au fost suficiente.
 • Boli infectioase la bord, detalii si ora comunicarii prin mijloacele tehnice ale navei.
 • Probleme de densitate a animalelor, recomandari pentru urmatorul transport.
 • Probleme respiratorii la…X animale (nr, procent).
 • Animale gestante- conditii bunastare, sanatate, daca au fost avorturi/fatari, in ce conditii.
 • Media de stres termic recomandata si daca a fost superioara.
 • Probleme de ventilatie.
 • Nivelul de NH3 (25 ppm limita superioara).
 • Orice alte probleme tehnice, mecanice, care au afectat animalele.
 • Incidente datorate stresului de caldura si cum au fost rezolvate.
 • Animale eutanasiate.
 • Animale moarte.
 • Au existat riscuri ale navei de ex. pirati, tornade, acte teroriste,…
 • Comentarii generale.
 • Comunicare: nume si telefon medic veterinar.
 • A fost comunicarea posibila cu exportatorul si serviciile veterinare ale tarii de export?
 • Rampe de descarcare- comentarii, evaluarea descarcarii.

 

 • Semnatura medicului veterinar si a capitanului navei.

 

ANEXA 3:

CRITERII DE RESPINGERE A IMBARCARII  ANIMALELOR:

 (Sursa:  standardele  Australiei de export  animale – ASEL)

 

Este interzisa incarcarea animalelor/unor animale  in anumite conditii.

Animalele respinse  vor fi returnate exportatorului sau   eutanasiate  în mod uman, recomandat de medicul veterinar ​​(in functie de gravitatea stării, capacitatea de a fi transportat fără durere sau riscul de transmitere a unor boli).

Criterii de respingere:

– neîndeplinirea cerințelor privind protocolul / permisul de import;

– animale gestante -perioada sarcinii:   al treilea trimestru, ..;

–  animale foarte slabe -emaciate, anorexice- (predispuse la vătămare corporala și oboseală) sau foarte grase  (stres termic);

– prezinta letargie, simptome de animal  deshidratat;

 

– elasticitatea pielii, abcesul piciorului, artrita, fracturi ;

– mers / mișcare anormală;

– umflarea anormală a țesuturilor moi sau umflături osoase;

– diaree profundă/profuza (dovezile pot fi doar pe interiorul picioarelor din spate);

– semne ale sistemului nervos (de exemplu, înclinarea capului, mers in cerc,lipsa coordonarii in mers);

– comportament anormal sau agresiv / dificil / violent / periculos;

– lână / păr cu o lungime mai mare de 2,5 cm;

– sânge / descărcat  de pe tractusul reproductiv, digestiv;

– salivare excesivă;

– coarne lungi (la oi, mai mult de o curmă prins în infrastructură);

– tuse obositoare; alte ulburări respiratorii – dificultăți de respirație;

– orice grup de animale care a înregistrat o rată a mortalității neobisnuita la pre-îmbarcare sau pe transportul de la centrul de colectare;

– boli de piele generalizate;

– Paraziți externi vizibili; miazã cutanatã;

– răni importante si/sau  abcese, cancere de piele ;

– uretra blocata;

– cheratoconjunctivita;

– animale oarbe;

– coarne care provoacă leziuni ale capului sau ale ochilor;

-altele, confirmate de medicul veterinar oficial.